Regulamin

 

I.DEFINICJE:

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
2) Organizatorze – należy przez to rozumieć Agencja Reklamowa Bono S. C. z siedzibą w Szczecinie;
3) Sponsorze – należy przez to rozumieć firmę Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzącą program Kinder+Sport Joy of moving w Polsce;
4) Imprezie – należy przez to rozumieć warsztaty oraz zawody pływackie;
5) Uczestniku – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w wieku 8-12, które zgłoszone zostały do udziału w Imprezie;
6) Obsłudze – należy przez to rozumieć pracowników Organizatora działających w ich imieniu lub z ich upoważnienia i podejmujących czynności związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

II. CELE IMPREZY:

1) Cele Imprezy są następujące:
– promocja bezpiecznej zabawy nad wodą, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
– promocja pływania jako dyscypliny na cale życie
– promocja aktywnego trybu spędzania czasu wolnego
– nauka współzawodnictwa opartego na zasadach fair play.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU PŁYWANIA (9:00 – 13:30):

1) W imprezie uczestniczyć mogą dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w wieku 8-12 lat;
2) W imprezie uczestniczyć mogą dzieci posiadające podstawowe umiejętności pływackie tj. umiejętność pływania co najmniej 3-ema stylami;
3) Rodzic lub Opiekun prawny uczestnika składa pisemną deklarację o nieposiadaniu żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w imprezie sportowej oraz pisemną zgodę na Uczestnictwo dziecka/podopiecznego w Imprezie;
4) Niezłożenie ww. deklaracji skutkować będzie niemożliwością uczestniczenia w Imprezie.
5) Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika.

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW SPRINT:

Data zawodów: 09.11.2019r. (sobota)
Miejsce: Szczecin – basen Floating Arena
Organizatorzy zawodów:
Urząd Miejski w Szczecinie
Miejski Klub Pływacki Szczecin
Agencja Reklamowa Bono S.c.
Dane techniczne pływalni:
długość pływalni 25 m,
ilość torów 10
pomiar czasu elektroniczny
Uczestnictwo:
W zawodach startują zawodniczki i zawodnicy roczników; 2009, 2008, 2007, 2006. Każdy zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach plus sztafeta.
Nagrody:
• zawodnicy startujący w zawodach (max 230 osób) otrzymują: worek sportwy, czepek, ręcznik oraz medal za udział i dyplom za udział,
• trzech najlepszych na poszczególnych dystansach otrzymuje: medal, dyplom i nagrodę rzeczową,
• trenerzy zawodników (20 osób) otrzymują torbę sportową oraz stoper

Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów należy wysłać w programie Splash na adres: bojard@poczta.onet.pl
w nieprzekraczalnym terminie: 02.11.2019r,
1-2. 50m dowolnym dziewcząt, chłopców
3-4. 50m motylkowym dziewcząt, chłopców
4-6. 50m klasycznym dziewcząt, chłopców
7-8. 50m grzbietowym dziewcząt, chłopców
9-10. 100m zmiennym dziewcząt, chłopców
11-12. Sztafeta 4×50 dowolnym dziewcząt, chłopców

V. PRZEBIEG IMPREZY:

9.00 akredytacja części dla najmłodszych
• potwierdzenie udziału dzieci w wydarzeniu, konieczna jest obecność Rodzica lub Opiekuna Prawnego,
• odbiór pakietów startowych Kinder+Sport składających z worka sportowego, mini ręcznika oraz czepka pływackiego,
• w zależności od liczby zgłoszonych dzieci, będą one podzielone na dwie grupy,
• limit uczestników: 200 dzieci w wieku 8-12 lat posiadających podstawowe umiejętności pływania.

GRUPA I
9:30 Pierwsza grupa dzieci udaje się do przebieralni, a następnie pod opieką instruktorów przechodzi do części mokrej obiektu.
10:00 – 11:30 Udział w grach i zabawach doskonalących umiejętności pływania
11:30 Rozdanie dyplomów oraz pamiątkowych medali wszystkim dzieciom. Po zakończeniu dekoracji przejście do przebieralni.
12:00 – 13:30 Dzieci przy asyście animatorów udają się do strefy animacji Joy of moving, stworzonej na pierwszym piętrze obiektu.

GRUPA II
9:30 – 11:00 Druga grupa dzieci przy asyście animatorów udają się do strefy animacji Joy of moving, stworzonej na pierwszym piętrze obiektu.
11:30 Druga grupa dzieci udaje się do przebieralni, a następnie pod opieką instruktorów przechodzi do części mokrej obiektu.
12:00 – 13:30 Udział w grach i zabawach doskonalących umiejętności pływania.
13:30 Rozdanie dyplomów oraz pamiątkowych medali wszystkim dzieciom. Po zakończeniu dekoracji przejście do przebieralni.
15:00 Spotkanie dzieci z Mistrzami Pływania: Pawłem Korzeniowskim, Marcinem Cieślakiem oraz Alicją Tchórz

INSTRUKTORZY I NAUCZYCIELE PŁYWANIA
10.00 – 12.00 Spotkanie edukacyjne z trenerem Robertem Białkowskim dedykowane dla instruktorów i nauczycieli pływania

ZAWODY I POŻEGNANIE MATEUSZA SAWRYMOWICZA
15:30 Rozpoczęcie akredytacji uczestników zawodów Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie
• potwierdzenie udziału w zawodach, konieczna jest obecność Rodzica lub Opiekuna Prawnego
• odbiór pakietów startowych Kinder+Sport składających z worka sportowego, ręcznika oraz czepka pływackiego
• limit uczestników: 200 dzieci w wieku 8-12 trenujących pływanie
15:45 Rozgrzewka (basen)
16:30 Uroczyste pożegnanie Mateusza Sawrymowicza
17.15 Start zawodów
18:30 Ceremonia dekoracji zwycięzców zawodów

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA TERENIE IMPREZY:

1) Impreza ma charakter nieodpłatny, po ówczesnym zgłoszeniu i otrzymaniu potwierdzenia udziału.
2) Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadanie stroju pływackiego tj. Strój kąpielowy, czepek i okularki pływackie.
3) Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4) Zakazane jest:
– niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy.
– jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy.
– Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5) Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych,
– napojów alkoholowych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6) Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby promocji i marketingu Festiwalu oraz programu Kinder+Sport, oraz Organizatora i Sponsora Tytularnego. Wzór oświadczenia zgody zawarty jest w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykorzystanie wizerunku uczestnika może nastąpić w szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych przez Organizatora oraz Sponsora Tytularnego związanych z Festiwalem oraz programem Kinder+Sport, ich organizacją i promocją, oraz w materiałach promujących wydarzenia tego typu (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne) także w latach przyszłych.
7) Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika jest równoznaczne z nieodwoływalnym przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich do relacji video lub/i zdjęciowej oraz wykorzystania ich na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania utworu fotograficznego drukiem i inną podobną techniką,
b) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w punkcie a),
c) publicznego wystawiania, wyświetlania i odtwarzania Utworu fotograficznego,
f) sporządzania cyfrowego zapisu Utworu fotograficznego i wprowadzania go do Internetu jako formy rozpowszechniania,
g) wprowadzania utworu fotograficznego do własnej elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części i udostępnianie w Internecie.
Uczestnikom i ich przedstawicielom ustawowym nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych uczestników.
8) Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników, rodziców i opiekunów zostały zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
9) Uczestnicy muszą spełnić wszystkie wymogi Regulaminu, aby móc brać udział w Kinder+Sport Festiwalu Pływania.
10) Organizator ma prawo w każdym czasie przerwać Imprezę ze względów bezpieczeństwa, lub odmówić uczestnictwa w Imprezie i usunąć z terenu jej odbywania każdego Uczestnika, który swoim zachowaniem narusza postanowienia Regulaminu, lub w inny sposób stwarza niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub siebie samego.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
2) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie trwania Imprezy.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe i wypadki w czasie trwania Imprezy oraz podczas dojazdu uczestników na Imprezę i powrotu z niej.
4) Zgłaszający uczestnika wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu wzięcia udziału wImprezie, w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.
5) Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników ponoszą odpowiedzialność za ich stan zdrowia.
6) Rodzice lub Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez uczestników szkody, z własnej wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.
7) Organizator oświadcza, że w zakresie swojej odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczony (posiada ważną polisę ubezpieczenia OC).
8) Zaleca się dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie NNW.
9) Wszystkie wypadki i inne incydenty powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielom Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
2) Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
3) W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5) Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Uczestnika i jego Rodzica lub Opiekuna prawnego z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
7) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.festiwalplywania.pl