Weź udział

UDZIAŁ W FESTIWALU I ZAWODACH JEST BEZPŁATNY

WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU PŁYWANIA (9:00 – 13:30):

1) W imprezie uczestniczyć mogą dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w wieku 8-12 lat;
2) W imprezie uczestniczyć mogą dzieci posiadające podstawowe umiejętności pływackie tj. umiejętność pływania co najmniej 3-ema stylami;
3) Rodzic lub Opiekun prawny uczestnika składa pisemną deklarację o nieposiadaniu żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w imprezie sportowej oraz pisemną zgodę na Uczestnictwo dziecka/podopiecznego w Imprezie;
4) Niezłożenie ww. deklaracji skutkować będzie niemożliwością uczestniczenia w Imprezie.
5) Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika.
Każdy uczestnik powinien posiadać podpisany przez rodziców formularz, który możecie pobrać poniżej.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: Roczniki: 2009, 2008, 2007, 2006

1) Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub.
2) Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
3) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.
4) Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
5) Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 04.11.2019 r. – jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń po terminie zgłoszeń i w trakcie zawodów – dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu, o ile regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej.
6) Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:
– brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,
– brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczony w SEL),
– brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w SEL),
– brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP.

Lista zgłoszonych wstępnie zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu 25.10.2019r. Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie: pocztą elektroniczną – zawody@wmozp.pl do dnia 26.10.2019r. do godziny 16:00, i dotyczyć:
– wycofania zawodnika z konkurencji,
– wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu.

Warunkiem wysłania wyników do swimrankings jest STATUS AKTYWNY wszystkich startujących zawodników.